21 май, 2014

МЕТАМОРФОЗАТА/METAMORPHOSIS

Чита ди Ебла – Форли, Италия/ Città di Ebla – Forli, Italy

1 юни 2014 г., Театрална работилница „Сфумато” – 19:00 ч.

1.06.2014, Theatre-Laboratory Sfumato – 7 p.m.

Тел. Каса/Ticket desk: 02/943 38 90    

Вход: 10 лв.

sfumato.info

Осмото издание на „Световен театър в София” се осъществява в партньорство със Столичната община и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

Идея, осветление, режисура: Клаудио Анджелини

Помощник-режисьор: Валентина Бравети

Изграждане и изпълнение на сценичния образ: Алесандро Бедости
Звукова среда: Elicheinfunzione
Звук и техника: Лука Джиованоли
Сценичен техник: Щефан Швайцер
Помощник техник: Никола Манчини
Асистент-сценограф: Елиза Гандини
Камера: Даниеле Бенеричети
Сценично оформление и костюми: Plastikart

Благодарности наCodexAudioна Роберто Колинели,  LombardiAmplificazioni

Специални благодарности на Андреа Панзаволт.

la metamorfosi foto luca di filippo„Метаморфозата” е майсторски визуално-пластически спектакъл, вдъхновен от известната едноименна новела на Франц Кафка. В нея се случва едно от най-странните и емблематични преображения в цялата световна литература – една сутрин чиновникът Грегор Замза се превръща в огромно насекомо…

Режисьорът Клаудио Анджелини съсредоточава темата за метаморфозата изцяло върху актьорското тяло, което го интересува като обект на непрекъснато изменение: „Ние, хората, сме тела в постоянна трансформация, в перманентен процес на изграждане и разлагане, един непрестанен поток от енергия…”. В „Метаморфозата” изключителната пластическа прецизност и зрелищен артистизъм в изпълнението на Алесандро Бедости проследява превръщането на едно тяло в друго, на човешкото в нечовешко. „Рядко елегантно представление, истинско съкровище”, пише италианският критик Алесандро Паесано. Друг критик – Карлота Тринджали, също изтъква качеството на изпълнение на впечатляващия Бедости: „специална похвала заслужава Алесандро Бедости заради повече от ефектния начин, по който използва тялото си, за да изобрази трансформацията на мъж в насекомо, както и музикалният аранжимент на Elicheinfunzione. Те заедно изпълват спектакъла „Метаморфозата” с интензивни усещания.”

Компания „Чита ди Ебла” е основана през 2004 г. от Клаудио Анджелини и Валентина Бравети в град Форли, Италия, и получава широко признание заради своя отличителен визуален език и интердисциплинарен подход в създаването на театрални спектакли. В тях те често изграждат визуално-пластически сценични адаптации на литературни произведения, като освен Кафка, за изходен материал са ползвали „Дъбличани” на Джеймс Джойс за спектакъла „Мъртвият”, шекспировата трагедия „Отело” и др. „Чита ди Ебла” организира и италианската платформа за изпълнителски изкуства “Ipercorpo”.

Гостуването на спектакъла се осъществява с подкрепата на Италиански културен институт, София.


Stage performance loosely inspired by the story by Franz Kafka

Idea, light and directing Claudio Angelini
Assistant-director Valentina Bravetti
Interpretation of the stage figure and performance Alessandro Bedosti
Sound design Elicheinfunzione
Sound and technician Luca Giovagnoli
Atage technician Stefan Schweitzer
Assistant-technician Nicola Mancini
Assistant for the stage design Elisa Gandini
Layout camera Daniele Benericetti
Set design and costumes Plastikart
Thanks to Codex Audio di Roberto Collinelli, Lombardi Amplificazioni
Spectial thanks to Andrea Panzavolta
Production Città di Ebla, Festival L’occidente nel labirinto, Teatro Diego Fabbri
Supported by Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Regione Emilia Romagna

 Metamophosi“Metamorphosis” is a masterly made visual and physical theatre spectacle loosely inspired by the famous novel of the same name by Franz Kafka. That’s where one the most bizarre and emblematic transformations happens in the whole world literature – one morning the clerk Gregor Samsa turns into a giant insect…

The director Claudio Angelini concentrates the theme of the metamorphosis entirely onto the actor’s body which intrigues him as an object of constant changes: “We, people, are bodies in a constant transformation, in a permanent process of construction and decomposition, one unstoppable flow of energy…” In “Metamorphosis” with extraordinary plasticity the performer Alessandro Bedosti in an artistically spectacular way follows the transformation of one body into another, of the human into inhuman. “A performance of rare elegance, a true jewel”, writes the Italian critic Alessandro Paesano. In another review the critic Carlotta Tringali also praises the quality of performance of the impressive Bedosti: “a special mention goes to Alessandro Bedosti for the way he uses his body more than effectively to convey the transformation from man to insect [as well as to] the musical setting by Elicheinfunzione: both make “The Metamorphosis” by Citta di Ebla a performance full of intense sensations.”

The company Citta Di Ebla was founded in 2004 by Claudio Angelini and Valentina Bravetti in the city of Forli, near Ravenna in Italy, and it has become widely known for their distinct visual language and interdisciplinary approach to performance making. In their productions they often create visual and physical theatre scenic adaptations of literature works – besides Kafka, they have used as a source material also “Dubliners” by James Joyce for the performance “The Dead”, the Shakespearean tragedy “Othello” a.o. Citta Di Ebla organizes also the Italian Performance Platform “Ipercorpo”.

This event is possible thanks to the support and collaboration of the Italian Cultural Institute – Sofia.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *