22 май, 2014

БЕСНИЯТ ЛОКОМОТИВ/THE CRAZY LOCOMOTIVE

от Станислав Игнаций Виткевич – Виткаци/by Stanisław Ignacy Witkiewicz

Словенски национален драматичен театър – Любляна, Словения/ Slovene National Theatre Drama – Ljubljana, Slovenia

5 юни 2014 г., Младежки театър „Николай Бинев“ – 19:00 ч.

5.06.2014, Youth Theatre “Nikolay Binev”, 7 p.m.

Със субтитри на български и английски език

In Slovenian with English and Bulgarian translation

Ticket desk: tel. 02/ 988 17 53, 02/ 939 40 59  

Вход: 8 лв.

wwww.mlt.bg

Осмото издание на „Световен театър в София” се осъществява в партньорство със Столичната община и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

Режисьор: Йерней Лоренци

Композитор: Бранко Рожман

Драматург: Ева Крашевец

Сценография: Бранко Хойник

Костюми: Белинда Радулович

Хореограф и асистент-режисьор: Грегор Лущек

Езиков консултант: Татяна Станич

Светлинен дизайн: Паскал Мерат

Асистент-режисьор: Ева Кокали
Участват: Янеш Шкоф, Аляж Йованович, Майа Север, Тина Врбняк, Матийа Розман, Нина Иванишин, Петра Говц, Звоне Хрибар, Горазд Логар / Борис Михалий, Андрей Нахтигал, Катя Левстик/ Ваня Плут, Джованино Рафанели

PonorelaLokomotiva_PeterUhan10„Бесният локомотив” е от най-ярките пиеси на иконата на полския артистичен авангард Станислав Виткевич – Виткаци. Тя заплита абсурден и многозначителен сюжет: двама прочути престъпници– принц Трефалди и неговият помощник Травайак, се представят за машинист и огняр и отвличат един локомотив. Целта им е плашеща и странна – те искат с пълна скорост да го сблъскат в друг влак. Така, според тях, ще предизвикат истински божи съд или катаклизъм от космически мащаб и ще се докоснат до тайнството на съществуването и смъртта. След безброй премеждия, в крайна сметка вагоните не ги пренасят в отвъдно измерение, а в ръцете на властите.

Написана през 1923 г. пиесата „Бесният локомотив” не спира да изправя предизвикателства пред всеки творчески екип, захванал се с нея – как да се покаже на сцената действие, което се развива върху препускащ влак; как да се „изиграе” един толкова експериментален и необичаен текст? Словенският режисьор Йерней Лоренци открива оригинален театрален ход, като изобразява влака посредством две пиана и създава запомнящо се и екстравагантно театрално кабаре.

Йерней Лоренци е от водещите представители на съвременния словенски театър. Поставя както в Словения, така и зад граница. През 2013 г. неговата постановка „Буря” по Ал. Островски беше част от програмата на „Световен театър в София”. За своята работа Лоренци получава многобройни отличия като наградата за най-добра режисура от най-големия театрален фестивал в Словения – „Borštnikovo srečanje” в Марибор (за постановките „Епосът за Гилгамеш”, 2005; „Орестия”, 2009; „Буря”, 2012), три Гранд При за най-добро представление („Пречистени”, 2001; „Буря”, 2012; „Бесният локомотив”, 2013) и др. Освен режисьор, Лоренци е и преподавател по актьорство и режисура в Академията за театър, радио кино и телевизия в Любляна.

Награда за най-добро представление от международното жури на Borstnikovosrecanje”, Марибор, 2013.


Translated by Darja Dominkuš
Directed by Jernej Lorenci
Composer Branko Rožman
Dramaturg Eva Kraševec
Set designer Branko Hojnik
Costume designer Belinda Radulović
Choreographer and assistant to director Gregor Luštek

Language consultant Tatjana Stanič
Light designer Pascal Mérat
Assistant director – student Eva Kokalj

Cast: Janez Škof, Aljaž Jovanović, Maja Sever, Tina Vrbnjak, Matija Rozman, Nina Ivanišin, Petra Govc, Zvone Hribar , Gorazd Logar/ Boris Mihalj, Andrej Nahtigal, Katja Levstik/ Vanja Plut, Giovannino Raffanelli

PonorelaLokomotiva_PeterUhan01 “The Crazy Locomotive” is one of the most dazzling and powerful plays, written by the icon of the Polish artistic avant-garde,Stanisław Witkiewicz – Witkacyis . It entangles an absurd and portentous plot: two master criminals, Prince Tréfaldi and his associate Travaillac, who have been masquerading as a railroad engineer and his fireman, seize control of a locomotive. Their aim is peculiar and scary – they resolve to smash it into another train at high speed. This is the way, according to them, to bring about „God’s Judgement,“ or cataclysm on a cosmic scale, and experience the mystery of existence and death. After countless misadventures, at the end, the tracks cannot take them out of this world into another dimension, but into the hands of the authorities.

Written in 1923, the play “The Crazy Locomotive” doesn’t stop to challenge each creative team, who takes it up – how to show an action on the stage, which develops on a rushing train; how to “play” a text, which is so experimental and unusual? The director Jernej Lorenci finds an original theatrical solution representing the train by the means of two pianos and thus creating a memorable and extravagant theatre cabaret.

Jernej Lorenci is among the representative figures of contemporary Slovene theatre. He directs on a regular basis in the country as well as abroad. He has received numerous national and international awards for his work, including three award at the biggest theatre festival in Slovenia – Borštnikovo srečanje in Maribor – for best director (“The Epic of Gilgamesh”, 2005; “The Oresteia”, 2009; “The Storm”, 2012); three grand prix Maribor Theatre Festival Awards Borštnikovo srečanje for best performance (Cleansed, 2001,; The Storm, 2012; The Crazy Locomotive, 2013) a.o. Jernej Lorenci holds a position of the Senior Lecturer at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana where he is a teacher of stage acting and theatre and radio directing.

Award for best performance by international jury in the biggest international festival in Slovenia – Borštnikovo srečanje, Maribor Theatre Festival 2013

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *